x Jesteś w:

Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. – 31.03.2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy 40 osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego, zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, odchodzących z rolnictwa oraz przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy poprzez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement w okresie od 04.2016r. do 03.2018r.

Wartość Projektu 1 509 614,40 zł w tym finansowanie z UE 1 283 172,24 zł

 

W ramach projektu oferujemy:

- bezzwrotne dotacje do  23 000 zł na podjęcie działalności gospodarczej dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,

- W ramach projektu realizowane będą działania typu outplacement w tym: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże 8 miesięczne; subsydiowane zatrudnienie;

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

- osoby zwolnione z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu

- osoby zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy tj. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy

- osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

 Wyżej wymienione osoby muszą mieszkać i/lub pracować na obszarze Powiatu Nowosądeckiego